آزمایشگاه

آزمایشگاه بلوک سبک راعی:

بلوک سیمانی سبک راعی اولین مجموعه مجهز به آزمایشگاه کنترل کیفیت بلوک با مدرنترین دستگاهها می باشد که تمامی آزمایشات طبق قوانین و مقررات استاندارد ملی 7782 انجام می گیرد و در صنعت بلوک سیمانی سبک موفق به دریافت گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه و تحقیقات صنعتی شده است. این مجموعه جهت ارائه کیفیتی بهتر در راستای بهبود مستمر،موفق به پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-2000 گردید.

فهرست